Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Η Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Α1, Α΄, Β΄και Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας

  

Προκηρύξεις ανδρικών πρωταθλημάτων 2018-19

Η Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Α1, Α΄, Β΄και Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
της αγωνιστικής περιόδου περ. 2018 – 2019,
τα υπόλοιπα ποινών σωματείων, αξιωματούχων και ποδοσφαιριστών,
οι δηλώσεις σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Μ.,
η πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και η υποχρεωτική κατάθεση δικαιολογητικών για τους προπονητές.

Από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι τα έγγραφα που αφορούν στα Πρωταθλήματα της Α1, Α΄, Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικών Κατηγοριών της περιόδου 2018 / 2019 καθώς και ενημερωτικά έγγραφα, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr), από όπου τα σωματεία δύνανται να τα ανακτήσουν:

1. Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Α1, Α΄, Β΄ και Γ΄Ερασιτεχνικής κατηγορίας, της αγων. περ. 2018 – 2019,

2.Δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Ανδρών της αγων. περ. 2018 – 2019
· - Κατάθεση δηλώσεων για τα σωματεία της Α1, Α’ και Β’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 3.8.2018 (παράβολο 300,00 euro 250,00 euro και 200,00 euro αντίστοιχα)
· - Κατάθεση δηλώσεων για τα σωματεία της Γ’ Ερασ. κατηγορίας το αργότερο μέχρι 10.8.2018 (παράβολο και 180,00 euro)
- Κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής ανενεργών σωματείων χωρίς υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου (δωρεάν)

3. Υπόλοιπα ποινών σωματείων, αξιωματούχων και ποδοσφαιριστών που μεταφέρονται στην αγων. περ. 2018 – 2019

4. Δήλωση του σωματείου περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA, της ΕΠΟ (Αρθρο 2, παρ. 3Α εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.) και της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας. Η δήλωση χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου που υπογράφει το έγγραφο. 

5. Πράξη συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α1 και Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους, προκειμένου να γίνει δεκτή, να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά του προπονητή τους:
α. αντίγραφο του διπλώματος UEFA Β (και άνω) - ταυτότητας τριετίας UEFA σε ισχύ,
β. βεβαίωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου που είναι μέλος ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.,
γ. δύο (2) αντίγραφα του ιδιωτικού συμφωνητικού (συμβολαίου) συνεργασίας τους με τον προπονητή το οποίο έχει κατατεθεί και στην Δ.Ο.Υ. και
δ. παράβολο 75,00 € για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τους βοηθούς προπονητών των σωματείων της Α1 και Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και για τους διπλωματούχους προπονητές που συνεργάζονται με τα σωματεία Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.