Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Άιντε να δούμε!!!

Άρθρο 18
Δελτίο και κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών – Δελτίο πιστοποίησης
Προπονητή.
1. Οι ομάδες όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών,
πανελληνίων των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων
υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να
παραδίδουν στο διαιτητή, εφόσον ζητηθεί:

α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών.
β) Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών. Οι καταστάσεις υγείας των
ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από τον ιατρό της ομάδας
και από την οικεία επαγγελματική ένωση για τις επαγγελματικές
κατηγορίες και από δικαιούμενο να την υπογράφει ιατρό και την οικεία
ΕΠΣ για τις Ερασιτεχνικές κατηγορίες. Για τη νομότυπη συμμετοχή των
ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του πρωτότυπου της
κατάστασης υγείας και της βεβαίωσης (σε τηλεομοιοτυπία) της
διοργανώτριας για την υποβολή (θεώρηση) της κατάστασης υγείας σε
αυτήν. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στη διοργανώτρια αποτελεί το
μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών. Η υποχρέωση αυτή δεν
ισχύει για τα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών των ΕΠΣ για τα
οποία η πρόσληψη προπονητή δεν έχει τεθεί ως υποχρεωτική.
Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή εκδίδεται κάθε χρόνο για τα πανελλήνια
επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα από την Ε.Π.Ο., για δε τις
τοπικές κατηγορίες από τις οικείες Ε.Π.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή
υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ.Α