Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Ω,ρε τι έχει να γίνει!

Αποτέλεσμα εικόνας για καλπες
Να μου το θυμηθείτε!Οι εκλογές της ΕΠΟ θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.3262/2004 Άρθρο 30 Παρ 2.Να τι πρόκειται να γίνει σε τέτοια περίπτωση.

<<Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων - μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι - εκλέκτορες εκάστης ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων - εκλεκτόρων είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των σωματείων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων δια δέκα. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω εάν το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή είναι μεγαλύτερο ή ίσο με πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε (5).

Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης ένωσης, το οποίο και θα αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.»